top of page

Ngày hoàn thành

CHUNG CƯ

01-09-2016

SAMLAND AIRPORT

SAMLAND AIRPORT

Khởi công vào ngày 6 tháng 12 năm 2015

Với sự tham của gần 100 cán bộ công nhân viên làm việc trong hơn 300 ngày

Nhật ký thi công

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 2 (27-03-2016)

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 4 (21-04-2016)

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 5 (04-05-2016)

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 6 (15-05-2016)

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 7 (26-05-2016)

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 8 (08-06-2016)

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 9 (19-06-2016)

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 10 (08-06-2016)

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 11 (10-07-2016)

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 12 (20-07-2016)

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 13 (30-07-2016)

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 14 (12-08-2016)

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN MÁI

 

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN MÁI

 

Giai đoạn hoàn thiện công trình

bottom of page